Privacy statement

COUNT IT, gevestigd en kantoorhoudende te (6045 JC) Roermond aan de Produkieweg 1, is een onderneming wat gespecialiseerd is op het gebied van softwareontwikkeling voor één systeem inzake voorraadbeheer, ordermanagement, rapporten, klanten portal, CRM en meer. Daarnaast leveren wij indien gewenst de noodzakelijke hardware, bv. kassa’s, PDA, etc..

(KVK-nummer:51080281). Op de website van COUNT IT worden bovengenoemde onderdelen verder toegelicht (www.count-it.eu). Op alle beschreven onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten alsmede de leveranciersgegevens in beheer van COUNT IT worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. COUNT IT houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van COUNT IT, dan worden uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en COUNT IT houdt over het algemeen een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. Fysieke exemplaren worden onbeperkt bewaard. In het onderstaande worden onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

 • Bent u een online bezoeker van de website www.count-it.eu 

Als u onze website bezoekt dan verstrekt u gegevens aan COUNT IT zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van COUNT IT. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden, voor zover deze aan COUNT IT worden doorgegeven, ook locatie gegevens gebruikt afkomstig van uw mobiele apparaat of -gegevens afgeleid van uw IP-adres. Als u een e-mail verstuurt via de website dan zal deze mail worden bewaard voor de duur van 14 dagen.

 • Bent u een leverancier bij of van COUNT IT

COUNT IT gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. Bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr, contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, administratieve gegevens, overeenkomst) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en) over afname diensten. Uw gegevens worden bewaard tot minimaal zeven jaar na afloop van de overeenkomst.

 • Bent u een zakelijke gebruiker van de diensten van COUNT IT

COUNT IT gebruikt de door u aangeleverde gegevens om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken ten behoeve van dataopslag en verwerking. Een en ander zal worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, welke u zult ontvangen bij het aangaan bij afname van een dienst. De verwerkersovereenkomst zal worden bewaard gedurende de duur van de samenwerking en daarnaast minimaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

 • Loopt u stage bij COUNT IT

COUNT IT gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. naam/ adres/ woonplaatsgegevens + tel. gegevens, stageovereenkomst, urenregistratie, stageverslag, ingangsdatum en e-mailadres) om uitvoering te geven aan de met u gesloten stageovereenkomst. Uw gegevens worden voor minimaal 7 jaar bewaard.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van COUNT IT hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders/voogd/verzorger. COUNT IT kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat COUNT IT zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@count-it.eu zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

COUNT IT maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en/ of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk + afgesloten ruimte) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren zijn gestored;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
 • Er zijn binnen COUNT IT diverse bevoegdheden aangeduid waardoor alleen de directeur/eigenaar bij de bedrijfs- persoonsgegevens kan;
 • Er worden digitale en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast).
 • Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s).

Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via privacy@count-it.eu

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is binnen COUNT IT en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon.

Verwerkingsregister

COUNT IT houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
2. De verwerkingsdoeleinden;
3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt;
5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen

Gebruik van Cookies

De website van COUNT IT maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

 • Functioneel
 • Analytics
 • Overige
 • Browser instellingen

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert 

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de website.

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.

Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@count-it.eu

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. COUNT IT sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Delen van persoonsgegevens met derden

COUNT IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor intern gebruik of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@count-it.eu met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.

COUNT IT zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal COUNT IT de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. COUNT IT stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Als COUNT IT de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt COUNT IT u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien COUNT IT niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan COUNT IT u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wijzigingen

COUNT IT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 november 2020. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met COUNT IT te Roermond of een bericht sturen aan privacy@count-it.eu. De verantwoordelijke Functionaris Persoonsgegevens is Dave Claessens. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier, gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

COUNT IT
Produktieweg 1
6045 JC Roermond
Tel.: 088-0036000
www.count-it.eu